เคยรู้ไหม? พ.ร.บ. ที่ต่อกันทุกปี เบิกอะไรได้บ้าง?

เคยรู้ไหม? ... ที่ต่อกันทุกปี เบิกอะไรได้บ้าง? รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ จ่ายหลักร้อย เบิกได้หลายแสน!!

การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย ... คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ซึ่งรถทุกคันต้องทำ และในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บ หรือเสียชีวิตสามารถเบิกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม ... (ไม่มีคู่กรณี)

ส่วนนี้เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ หรือค่าทำศพในกรณีเสียชีวิต ที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ โดยบริษัทจะชดเชยแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท (หากเสียชีวิต) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง

1.กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าความเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ซึ่งได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว พิการอย่างถาวร

3.กรณีบาดเจ็บแล้วได้รับค่ายเสียหายเบื้องต้นทั้งข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน

4.กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพจำนวน 35,000 บาท/คน

5.กรณีเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามข้อ 1 ด้วย แต่รวมกันไม่เกิน เกิน 65,000 บาท/คน
 ค่าเสียหายเบื้องต้น (มีคู่กรณี)

สำหรับความเสียหายตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป (เฉี่ยวชน) ทำให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่โดยสารมากับรถได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันของแต่ละคันจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่รถที่ได้ทำประกันไว้ แต่หากผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้อยู่ในรถคันคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายในอัตราส่วนที่เท่ากัน


การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องยื่นเรื่องภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

1.กรณีบาดเจ็บ
     1.1 ใบสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือใบแจ้งหนี้
     1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

2.กรณีเสียชีวิต
     2.1 สำเนามรณบัตร
     2.2 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
     2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

เงินชดเชย (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น)

บริษัทจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต ของผู้ทำ ...และผู้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ได้ประสบอุบัติเหตุ มีดังนี้

1.ผู้ได้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สูญเสียอวัยวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2.กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง จะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คนได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว พิการอย่างถาวร

3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินเต็มจำนวนของการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน

4.กรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะเป็นคนไข้ในจะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน (เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากการคุ้มครองดังกล่าว)

เห็นความสำคัญของการทำ ... รถยนต์แล้วหรือยังครับ ซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าโทษ หรือบางคนอาจคิดว่าทำเพื่อที่จะไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับ (ซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีพ... ตำรวจสามารถยึดรถชั่วคราวได้) แต่ประโยชน์ของมันมากกว่าการคุ้มครองเฉพาะคนในรถ และวันนี้รถยนต์ของท่านมีแล้วหรือยัง

ขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)